Banner

Overheidsmaatregelen voor liquiditeitstekorten

18 maart 2020 | Door:  Frank van Ee

De overheid heeft op 17 maart een aantal aanvullende maatregelen bekend gemaakt om financiering van liquiditeitstekorten bij ondernemers te stimuleren. In dit artikel gaan wij nader in op de Borgstelling MKB-kredieten, de financiering bij Qredits en de verruiming van GO-faciliteit.  

Gemakkelijker krediet door verruiming BMKB  

DBorgstelling MKB-kredieten (BMKB) is vanaf 16 maart verruimd. Deze borgstellingsregeling betreft een initiatief vanuit de overheid waarbij zij garant staat voor een gedeelte van de benodigde financiering.   

Het aanvragen van dergelijke borgstellingen verloopt via de kredietverstrekkers. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. Met de verruimingsmaatregel wordt tot 75% van het krediet geborgd door de overheid.  

De verwachting is dat dankzij deze maatregel de financiering vanuit de geldverstrekkende instellingen positief wordt gestimuleerd. Banken zullen waarschijnlijk soepel omgaan met de behandeling van het opschorten van aflossingsverplichtingen (maximaal 6 maanden) en het verstrekken van kredietruimte voor bestaande klanten. Daarbij doen zij wel een toets of de onderneming in de kern gezond is. 

Heb je liquiditeitsproblemen maak dan eerst een liquiditeitsbegroting om te analyseren hoe groot je kredietbehoefte is. Beoordeel daarna of het opschorten van aflossingen voldoende is om het tekort op te vangen. Mocht dit niet het geval zijn, bepaal dan hoe hoog het krediet is dat je aan wilt vragen bij de bank. Bereid je daarbij voor op aanvullende vragen die gesteld zullen worden. Zo zal men toetsen of je aanvullende maatregelen hebt getroffen om het liquiditeitsprobleem om te lossen. Daarnaast is het van belang om een plan te hebben om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.  

Dankzij de BMKB hebben banken ruimere zekerheid voor het beschikbaar stellen van financiering. Bij het aanvragen van financiering is deze zekerheidsstelling een belangrijke pijler, maar niet de enige. Maak daarom ook een impactanalyse om te inventariseren welke maatregelen je nog meer kan treffen om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Meer tips daarover vind je in dit artikel. 

Financiering Qredits 

Een van de grootste financiers van het Nederlandse kleinbedrijf, Qredits, krijgt aanvullende middelen om aflossingen van klanten op te schorten en rentekortingen te verschaffen. 

Qredits is een financier die met name oplossingen biedt voor het kleinbedrijf, een meer kwetsbare groep ondernemers.  De huidige coronaproblematiek heeft naar alle waarschijnlijkheid een onevenredige impact op hen. Daarom wordt Qredits financieel ondersteund om de risico’s voor deze doelgroep te beperken.   

De in aanmerking komende ondernemingen zullen ondersteund worden door middel van uitstel van de aflossingsverplichting voor een periode van maximaal zes maanden waarbij over deze periode ook een rentekorting wordt aangeboden. De bijdrage van de Staat van maximaal € 6 miljoen zal met name worden ingezet om de inkomstenderving van Qredits als gevolg van genoemde rentekorting te dragen. De openstelling geldt uitsluitend voor coronagerelateerde aanvragen en zal in eerste instantie voornamelijk invloed hebben op bestaande relaties van Qredits. Heb je een lening lopen bij Qredits en ondervind je problemen door de coronacrisis, neem dan contact op je contactpersoon bij Qredits. 

Verruiming GO-faciliteit 

Waar de verruiming van de BMKB ziet op de stimulering van financiering aan het MKB, wordt met de verruiming van de Garantie Ondernemingsfinanciering(GO)-faciliteit ook de financiering aan grotere onderneming gestimuleerd. 

Met de GO-faciliteit wordt tot 50% van een financiering geborgd door een Staatsgarantie. Net als de BMKB wordt deze garantie aangevraagd via de gemachtigde financiers. Tot op heden konden financieringen vanaf € 1,5 miljoen en tot maximaal € 50 miljoen per onderneming worden gedekt door de GO-faciliteit 

De overheid heeft toegezegd dat bedrijven met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen. Daarom zal de maximale GO-faciliteit per onderneming worden verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze plafonds zijn gelijk aan die van tijdens de financiële crisis in 2008, en door deze verhogingen ontstaan ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Deze verruimingen zullen naar verwachting binnen een week in werking treden. Het totale garantiebudget van de GO-faciliteit zal daarnaast worden verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard.