Banner

Overheidssteun voor financiering aan bedrijven

17 december 2020 | Door:  Bas van Loo

De maatregelen voor het beschikbaar stellen van financiering aan ondernemers zijn nog steeds van toepassing. Zo zijn de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) en de Borgstelling Mkb-kredieten (BMKB) in het kader van de coronacrisis aangepast wordt extra financiering beschikbaar gesteld voor startups en scale-ups. Daarnaast worden maatregelen getroffen om leverancierskredieten op peil te houden en worden financieringen aan kleine bedrijven beschikbaar gesteld.

Dit artikel is op 17 december geüpdatet.

Coronamodule in de GO-regeling

Met de Garantie Ondernemersfinancieringen (GO) staat de overheid garant voor een deel van de verstrekte bankleningen aan het mkb en (middel)grote bedrijven. Financieringen die hiervoor in aanmerkingen komen bedragen minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 150 miljoen. Wanneer een onderneming niet in staat is haar schulden af te betalen is het verlies voor zowel de financier als voor de staat. Waar voor de coronacrisis de maximale borg 50% van de financiering bedroeg is dit inmiddels verhoogd:

Meer zekerheid voor financiers

Deze borgstelling dient ertoe om financiering aan het mkb en (middel)grote bedrijven door financiers op peil te houden. Door een groter gedeelte van het financieringsrisico te dekken geeft dit financiers meer zekerheid. Bij een financiering van bijvoorbeeld € 1,5 miljoen aan een mkb-onderneming dekt de overheid € 1,35 miljoen, terwijl het risico voor de bank € 0,15 miljoen is. Deze garantie heeft een maximale looptijd van zes jaar. Voor het aanvragen van dergelijke financieringen dien je je te wenden tot de huisbankier.

BMKB tijdens corona

Bij het intreden van de coronacrisis heeft de overheid de BMKB-C-regeling opgetuigd. Ook bij deze regeling staat de overheid garant voor een deel van aangevraagde financiering. Het maximale borgstellingskrediet is € 1,5 miljoen en bedraagt maximaal 75% van de totale financiering (eerder was dit 50%). De overheid staat hiervoor borg tot 90%. Het overige gedeelte wordt in de regel als privé-borgstelling gevraagd van de ondernemer; dit is een minimum.

Een voorbeeld

Wanneer een financiering van € 100.000 wordt aangevraagd, kan 75% borgstellingskrediet worden ingepast: € 75.000. Het overige gedeelte wordt in een regulier krediet verstrekt. Van de € 75.000 staat de overheid voor 90% garant (€ 67.500). Voor het borgstellingskrediet wordt ook 10% borg van de ondernemer gevraagd: in dit voorbeeld € 7.500,-. Voor het ‘gewone’ krediet (€ 25.000) dat wordt verstrekt kan de financier uiteraard ook aanvullende zekerheden vragen.

De looptijd van de lening is maximaal 4 jaar. Bij het afsluiten van de borgstellingskredieten moest normaal gesproken 3,9% provisie aan de staat worden afgedragen. Vanwege de coronacrisis is deze provisie bijgesteld naar 2% voor leningen met een looptijd tot 2 jaar, en 3% bij leningen met een looptijd tot maximaal 4 jaar. In dit rekenvoorbeeld zou het dus 2% van € 75.000 bedragen.

Wend je voor het aanvragen van deze kredieten tot je huisbankier. Ook niet-bancaire financiers kunnen de borgstellingsregeling toepassen. Niet-bancaire financiers kunnen daartoe een aanvraag doen bij de overheid.

Financiering voor start-ups en scale-ups

Voor startups en scale-ups die op dit moment niet in aanmerking komen voor een bancaire financiering is een nieuwe maatregel aangekondigd. Het kabinet trok eerder € 300 miljoen uit om overbruggingskredieten te verstrekken aan non-bancair gefinancierde bedrijven. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen hebben deze tranche ter beschikking gesteld gekregen, Zij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de kredieten. 

Benadrukt wordt dat dit een noodinstrument betreft; enkel partijen die worden getroffen door de coronacrisis komen in aanmerking. Het is een tijdelijke overbrugging naar het ‘break-even-punt’ of naar een volgende investeringsronde. De hoogte van de lening varieert van € 50.000 tot € 2 miljoen. Vanaf 4 januari kunnen nieuwe aanvragen worden gedaan via de portal van de ontwikkelingsmaatschappijen. De toekenning is gebaseerd op een tendersystematiek.

Leverancierskredieten

Binnen diverse sectoren worden zaken gedaan op basis van een leverancierskrediet. Dit houdt in dat de afnemer ruime betalingstermijnen mag hanteren richting haar leveranciers. Voornamelijk binnen de horeca en retail wordt hiervan gebruik gemaakt. De leveranciers verzekeren deze kredieten doorgaans bij kredietverzekeraars. Zo wordt het betalingsrisico ingedamd.

Als gevolg van de crisis zijn kredietverzekeraars minder ruimhartig met het verstrekken van deze verzekeringen. Dit heeft ertoe geleid dat ook leveranciers de kredieten niet of met striktere termijnen gingen verstrekken. Dit leverde voor veel mkb-ondernemers direct een liquiditeitsprobleem op. Zonder overheidsingrijpen zouden leveringen aan 75.000 bedrijven tot stilstand kunnen komen. De gevolgen daarvan zouden niet te overzien zijn.

De overheid heeft daarom besloten om borg te staan voor de verzekeringsmaatschappijen om de kredietverlening van leveranciers aan hun klanten op peil te houden. De totale garantie bedraagt circa € 12 miljard. Dit betekent niet direct dat de staat dat geld ook daadwerkelijk dient uit te geven. Naar verwachting zal circa € 1,4 miljard nodig zijn om betalingsonmachten te kunnen dekken.

Kleine financieringen worden makkelijker bereikbaar

Dankzij een initiatief van de banken, met ondersteuning van de overheid, is financiering voor ondernemingen met een relatief kleine kredietbehoefte gemakkelijker bereikbaar. Bedrijven met een financieringsbehoefte van € 10.000,- tot € 50.000,- komen hiervoor in aanmerking. De regeling heet de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) en is specifiek ingericht voor de relatief kleinere en meer kwetsbare ondernemingen.

De overheidsgarantie op de leningen binnen de KKC is 95%. In vergelijking met andere regelingen zoals de BMKB en de GO is dit een behoorlijk aandeel. Doel is dan ook om met dit garantiepercentage een zo groot mogelijke groep ondernemers te kunnen voorzien van financiering. Concreet houdt deze borgstelling in dat bij het aanvragen van een krediet van € 50.000,- de overheid voor € 47.500,- garant staat. Het overige gedeelte van € 2.500,- is het risico dat de bank zelf als risico dient te nemen. Aanvullende voorwaarden zoals borg- en zekerheidsstellingen zullen per casus worden afgestemd.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om wegwijs te worden in het financieringslandschap? Neem dan contact op met je klantbeheerder of adviseur bij Alfa.