Banner

NOW 2.0: verlenging overheidssteun met nieuwe spelregels

25 juni 2020 | Door:  Edwin Timmermans

Op 22 juni heeft minister Koolmees de officiële regeling gepubliceerd over de verlenging van de NOW-regeling (die we hierna NOW 2.0 noemen). Daarvoor kunnen vanaf 6 juli aanvragen worden ingediend. Ten opzichte van de eerste NOW-regeling (NOW 1.0) is er een aantal wijzigingen, zoals bijzondere regels voor bedrijfsovernames en voor bedrijven die onderdeel zijn van een concern. Ook introduceert NOW 2.0 een aantal verplichtingen voor de aanvragende werkgever of stelt deze scherper. Overigens wordt door deze nieuwe regeling ook NOW 1.0 met terugwerkende kracht op een technisch onderdeel gewijzigd.

Om met dat laatste te beginnen: als het UWV via jou uitkeringen uitbetaalt aan je personeel, dan filtert het UWV die niet uit de loonsommen. Hier bedoelen we de loonsommen die meetellen bij de bepaling van het voorschot en het definitieve bedrag van de tegemoetkoming op basis van NOW 1.0 en NOW 2.0. Technisch gezien kan het UWV deze filtering namelijk niet uitvoeren. Hierbij moet je met name denken aan uitkeringen voor de Ziektewet (no risk-polis) of WAZO-uitkeringen (zoals in verband met zwangerschap en bevalling).

Compensatie over vier maanden

NOW 2.0 voorziet in de compensatie van je loonkosten over een periode van vier maanden: juni, juli, augustus en september 2020. Dat is dus een maand langer dan in NOW 1.0.

Omzetverlies

Net als in NOW 1.0 moet je omzetverlies minimaal 20 procent zijn, afgezet tegen het boekjaar 2019. Er zijn echter bijzondere situaties, waarover hieronder nader.

Meetperiode

Anders dan bij NOW 1.0 moet je je omzetverlies onder NOW 2.0 berekenen over een periode van vier maanden, te beginnen op de eerste van de maand juni, juli of augustus.

Aansluiting op NOW 1.0

Heb je NOW 1.0 aangevraagd? Dan moet de meetperiode voor het omzetverlies bij NOW 2.0 direct aansluiten op de periode  van NOW 1.0. Let op: in dit geval mag je de tegemoetkoming dus niet aanvragen voor de periode waarin je je omzetverlies het hoogst berekent.

Voorbeeld: je vroeg NOW 1.0 aan op basis van je omzetverlies in de periode 1 maart tot 1 juni. De periode van het omzetverlies van NOW 2.0 sluit daar verplicht direct op aan en gaat dus in op 1 juni (en loopt dan door tot 1 oktober). 1 juni is dan de verplichte startdatum van de meetperiode. Voor je onverhoopte omzetverlies in de maanden oktober en november kun je in dit voorbeeld dus geen NOW-tegemoetkoming krijgen.

Ander voorbeeld: je vroeg geen NOW 1.0 aan. Je becijfert je hoogste omzetverlies in de maanden juli tot en met oktober. Dan mag je NOW 2.0 aanvragen op basis van je omzetverlies in die vier maanden en mag je de meetperiode dus laten starten op 1 juli. Je krijgt dan loonkostencompensatie voor de viermaandsperiode waarin je omzetverlies het hoogst is.

Geen startersregeling meer

Voor de situatie waarin je je bedrijf startte in de loop van 2019 of begin 2020 kent NOW 2.0 niet meer als zodanig een startersregeling. Heb je met deze situatie te maken, dan bepaal je je omzetverlies door je omzet in 2020 enerzijds af te zetten tegen dat in 2019 vanaf het moment waarop je startte tot 29 februari 2020 anderzijds.

Heb je een onderdeel of activiteit afgestoten?

Dan mag je op basis van NOW 2.0 voor je omzetverlies niet rekenen met je omzet over heel 2019, die immers vertekend kan zijn door die bedrijfswijziging. In plaats daarvan moet je voor de omzetverliesbepaling rekenen met de omzet tussen de maand volgend op die waarin je het onderdeel of de activiteit afstootte en 29 februari 2020. Deze methode levert in dit soort situaties een reëler berekening op van je omzetverlies en geeft je eerder of een hoger recht op de tegemoetkoming.

Na 1 januari 2019 een bedrijf of activiteit overgenomen?

Het omgekeerde kan ook gebeurd zijn: je nam in 2019 of begin 2020 een bedrijf(sonderdeel) over. Dan mag je bij je omzetverliesbepaling je omzet buiten beschouwing laten tot de maand waarin die overname was. Ook hier met als doel om een reëler berekening te krijgen van je omzetverlies en daardoor mogelijk ook eerder in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming of voor een hoger bedrag. Let op: je bent niet verplicht om je omzetverlies bij een overname op deze wijze te berekenen. Daarom moet je in het aanvraagformulier aangeven dat je je omzetverlies op deze manier hebt berekend.

Concern

Net als onder NOW 1.0 is in NOW 2.0 het uitgangspunt voor concerns dat je voor alle werkmaatschappijen een qua omzetverlies zelfde NOW-aanvraag moet indienen: voor elke werkmaatschappij geef je het voor het concern gemiddelde omzetverlies op.

Maar ook in NOW 2.0 mag je voor een enkele werkmaatschappij uit je concern tegemoetkoming aanvragen. Dat mag dan op basis van het eigen omzetverlies van die ene werkmaatschappij, mits het gemiddelde omzetverlies in je concern lager is dan 20 procent. Daarnaast gelden dezelfde voorwaarden als onder NOW 1.0, zoals dat je geen dividend of bonus mag uitkeren en dat je geen eigen aandelen mag inkopen.

Geen verschuiving van opdrachten of projecten

Vraag je binnen je concern NOW aan voor een enkele werkmaatschappij? Dan is in NOW 2.0 net als in NOW 1.0 de voorwaarde dat je geen opdrachten en projecten laat uitvoeren door andere werkmaatschappijen dan je NOW-aanvragende werkmaatschappij, namelijk als dat ten koste kan gaan van de omzet van je aanvragende werkmaatschappij. Blijkt achteraf dat je dit verbod hebt overtreden? Dan stelt UWV je omzet in 2020 naar boven bij alsof die opdrachten en projecten zijn uitgevoerd door je aanvragende werkmaatschappij. Hierdoor komt je omzetverlies op een lager percentage uit en zal je tegemoetkoming dalen.

Referentiemaand loonsom

In NOW 2.0 word je tegemoetkoming gebaseerd op je loonsom van de maand maart. Let op: loonmutaties met betrekking tot die maand die je na 15 mei hebt aangegeven, worden hierbij niet meegenomen.

Geen seizoensregeling meer

Onder NOW 1.0 kon je een hogere tegemoetkoming verwachten, namelijk als je loonsom van maart hoger was dan die van januari. Onder NOW 2.0 is deze seizoensregeling vervallen. De overheid ziet hiervoor in de komende periode minder noodzaak voor het bedrijfsleven.

Loonkostenopslag verhoogd naar 40 procent

Ook NOW 2.0 kent een vaste (forfaitaire) opslag voor bijvoorbeeld vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten. In NOW 2.0 wordt deze verhoogd van 30 procent naar 40 procent. Hiermee draagt het UWV vanuit de NOW bij aan je eventuele hogere loonkosten dan 130 procent (wat vaak het geval blijkt) en/of aan je andere bedrijfskosten als gevolg van de crisis. Zo krijg je in NOW 2.0 dus meer overheidsondersteuning om werkgelegenheid te behouden.

Scholingsinspanning

Dit is een nieuwe voorwaarde onder NOW 2.0. Misschien hoorde je er al van: ‘Nederland leert door’. Dat door de overheid gefinancierde pakket moet je je personeel aanbieden zodat ze gemakkelijker elders aan het werk komen als ze bij jou uit dienst moeten. In dat pakket kunnen ze een beroep doen op ontwikkeladviezen en (online) scholing. De details van dit nieuwe crisispakket moeten nog nader worden bekendgemaakt.

50 procent ‘ontslagboete’ vervallen

Anders dan in NOW 1.0 word je op basis van NOW 2.0 niet langer gestraft als je na een ontslagprocedure bij UWV personeel ontslaat. Weliswaar ontvang je dan nog steeds minder tegemoetkoming. Want je loonsom wordt dan verlaagd met de loonsommen van degenen die je op die wijze ontslaat. Maar die loonsommen worden in NOW 2.0 niet meer verhoogd met 50 procent. Het effect hiervan is dat de tegemoetkoming onder NOW 2.0 niet extra wordt verlaagd als je personeel hebt ontslagen via UWV. Hiermee wil de overheid niet langer een extra drempel voor je opwerpen als het bedrijfseconomisch noodzakelijk voor je wordt om personeel te ontslaan via UWV.

Collectief ontslag?

Mocht je in de periode van 1 juni tot en met 30 september meer dan 20 medewerkers collectief ontslaan, dan kun je in NOW 2.0 worden geconfronteerd met een korting van 5 procent op je tegemoetkoming. Dat is het geval als je:

Aanvraagperiode

Vanaf 6 juli en tot en met 31 augustus 2020 kun je de NOW 2.0-aanvraag indienen bij het UWV, ook als je geen NOW 1.0-aanvraag indiende.

Je aanvraag

De tegemoetkoming op basis van NOW 2.0 vraag je aan op de website van het UWV. Je moet dan een aantal gegevens invullen, zoals je omzetverlies en de door jou gehanteerde meetperiode. Nieuw ten opzichte van de aanvraag van NOW 1.0 is dat daarbij bovendien je (eventuele) KvK-nummer wordt gevraagd.

Vaststelling van de NOW

Vaststelling van de definitieve NOW 2.0-tegemoetkoming vraag je aan binnen 24 weken na 15 november 2020. Daarvoor ontwikkelt het ministerie nog een formulier. Eindigt voor jou de omzetverliesmeetperiode na 15 november 2020, dan vraag je de vaststelling aan binnen 24 weken na afloop van die omzetperiode.

Accountantsverklaring soms nodig

Bij je verzoek tot vaststelling van de NOW-tegemoetkoming (1.0 en 2.0) dien je een accountantsverklaring bij te voegen als je een voorschot ontving van 100.000 euro of meer. Ontving je een lager voorschot dan 100.000 euro, maar blijkt bij de vaststelling dat je tegemoetkoming uitgaat boven 125.000 euro? Ook dan dien je een accountantsverklaring te overleggen. Omdat je accountant uiteraard tijd nodig heeft om zijn verklaring op te stellen, is de aanvraagperiode voor de vaststelling van je tegemoetkoming niet 24 maar 38 weken.

Rekentool

Als je een voorschot hebt ontvangen van minder dan 100.000 euro word je geacht –  in verband met de vraag of wel of geen accountantsverklaring moet worden meegestuurd – zelf in te schatten of het definitieve tegemoetkomingsbedrag op 125.000 euro of hoger zal worden vastgesteld. Voor het maken van de berekening die daarvoor nodig is, komt online een rekentool beschikbaar.

Houd er rekening mee dat je kunt worden gecontroleerd, ook als je geen accountantsverklaring hoefde mee te sturen.

Vaak wel een ‘derdenverklaring’ nodig

Hoef je geen accountantsverklaring te overleggen? Dan kun je wel te maken krijgen met de zogenaamde ‘verklaring van een deskundige derde’. De minister maakt nog bekend wie hij daarmee bedoelt. Deze verklaring is aan de orde als je voorschot is vastgesteld boven 20.000 euro of als de definitieve tegemoetkoming uitkomt boven 25.000 euro.

Geen verklaring nodig

Bij je vaststellingsverzoek hoef je dus geen verklaring te mee te sturen als je voorschot of de tegemoetkoming onder de laatstgenoemde bedragen blijft.

Steeksproefsgewijze controles

Met betrekking tot de omzet en de loonsom gaat de overheid er vanuit dat je een controleerbare administratie voert: achteraf moet kunnen worden gecontroleerd of de tegemoetkoming terecht is verstrekt of dat je geen accountants- of derdenverklaring hoefde mee te sturen. Deze controle gebeurt steekproefsgewijs en risicogericht in bepaalde branches.

Openbaarmaking

Bij de besteding van publiek geld probeert de overheid zoveel mogelijk transparant te zijn. Dat geldt ook voor de NOW-tegemoetkoming. Op verzoek van de minister kunnen je naam, vestigingsplaats, de verleende voorschotten en de vastgestelde subsidie openbaar gemaakt worden zonder dat daarvoor eerst je toestemming of zienswijze hoeft te worden gevraagd.

Vraag het Alfa!

We kunnen ons voorstellen dat je dit onderwerp interessant en tegelijk ook complex vindt. Dan helpt een van onze personeelsadviseurs je graag verder. Alfa is altijd dichtbij en helpt je graag bij je vragen of het aanvragen van de NOW 2.0-tegemoetkoming.


 
Edwin Timmermans

Edwin Timmermans

Senior Personeelsadviseur

088 2532518 | etimmermans@alfa.nl


Meer over Edwin