Banner

Nog diverse onzekerheden over fosfaatrechten

13 juni 2018 | Door:  Jeroen van den Hengel

Nagenoeg alle houders van melkvee hebben bericht gekregen van het aantal toegekende fosfaatrechten. De beschikkingen zijn voor het overgrote deel in januari afgegeven. Dit betekent niet dat iedereen nu ook weet hoeveel kilogrammen fosfaat met melkvee zij dit jaar mogen produceren. Onder meer vleesvee- en zoogkoeienhouders, veehouders met een bijzondere omstandigheid en/of die bezwaar hebben gemaakt, verkeren nog in onzekerheid.

Situatie vleesvee- en zoogkoeienhouders

Het effect van het fosfaatrechtenstelsel voor de vleesvee- en zoogkoeienhouderij is al langere tijd een punt van discussie. Eind maart heeft de minister twee nieuwe regels voorgesteld: een beleidsregel met meer duidelijkheid over de definitie van jongvee. En een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders. Lees meer. Het streven is dat de nieuwe regels, na goedkeuring door de Europese Commissie, op 1 juli ingaan. Ondernemers moeten rekening houden met herziening van de fosfaatrechten die zijn verkregen voor jongvee dat niet bedoeld was om een kalf te krijgen. RVO adviseert vleesveehouders daarom om hun fosfaatrechten voorlopig niet over te dragen. Ook is er een groep van enkele honderden vleesveehouders zonder beschikking, die een aanvraag voor de toekenning van fosfaatrechten hebben gedaan. RVO.nl houdt deze verzoeken voorlopig aan.

Knelgevallen en bezwaren

De invoering van het fosfaatrechtenstelsel kan op bedrijfsniveau ingrijpende gevolgen hebben. Inmiddels hebben zich ruim 2.400 ondernemers gemeld als knelgeval. Zij hadden daarvoor tot 1 april gelegenheid. De beoordeling van deze aanvragen is nog volop gaande. RVO.nl zegt alles in het werk te stellen om de grote hoeveelheid aanvragen zorgvuldig en binnen de wettelijke termijnen te behandelen. Dat geldt ook voor de 6.000 bezwaren tegen de beschikte fosfaatrechten.  Wettelijk kan de termijn eenmaal met 6 weken verdaagd worden. Voor een eventueel verdere uitstel van de beslistermijn is instemming door de ondernemer vereist of er moet sprake zijn van het opvragen van aanvullende informatie.

Verruiming voor starters

In de knelgevallenregeling is een voorziening opgenomen voor starters. Op basis van de huidige regelgeving komen startende bedrijven, waar op de peildatum hoofdzakelijk of uitsluitend jongvee aanwezig was, niet in aanmerking voor een verhoging van de fosfaatrechten. De regeling zal hierop worden aangepast.

Onomkeerbare investeringsverplichtingen

Bedrijven die hebben geïnvesteerd in nieuwe of grotere stallen, maar op de peildatum nog onvoldoende melkvee op hun bedrijf hadden, kunnen financieel stevig geraakt worden. De minister heeft de problematiek opnieuw tegen het licht gehouden, maar komt tot de conclusie dat zij geen mogelijkheden ziet om de ondernemers tegemoet te komen. Aanvankelijk werden bezwaren van deze categorie bedrijven - met een beroep op individuele, disproportionele last - kennelijk ongegrond verklaard. Na een rechtelijke uitspraak, begin mei, moet RVO deze bezwaren inhoudelijk beoordelen. Echter, ook dan zal RVO veelal tot de conclusie komen dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden, anders dan het aangegaan zijn van een (forse) financiële verplichting. Uiteindelijk resteert een gang naar de rechter. Eind september is er een zittingsdag bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gepland, en zal daarna meer duidelijk worden of deze bedrijven aanspraak kunnen maken op extra fosfaatrechten.

Alfa ondersteunt en adviseert

De adviseurs van Alfa hebben een groot aantal klanten ondersteund bij de controle van de fosfaatbeschikking, en indien gewenst, een melding van een bijzondere omstandigheid of een bezwaar ingediend. Ze adviseren veehouders die mogelijk gebruik willen maken voor de vrijstellingsregeling voor vleesveehouders, starters bij verruiming van de knelgevallenregeling en veehouders die investeringsverplichtingen zijn aangegaan. Ook bespreken zij de fosfaatplanning, zodat de bedrijfsvoering optimaal wordt afgestemd op de aanwezige fosfaatrechten.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen