Banner

Nieuwe pachtnormen: is jouw pachtprijs nog wel juist?

18 juli 2019 | Door:  Jeroen van den Hengel

Een pachter en verpachter regelen samen de pachtprijs. De pachtprijs mag niet hoger zijn dan de hoogst toelaatbare pachtprijs. Deze maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter, voor pacht van 1 hectare of minder en voor teeltpacht. Ga na of de overeengekomen pachtprijs nog steeds juist is. Te veel of te weinig betaalde pacht kan tot vijf jaar terug worden opgeÃĢist.

Pachtnormen melkveegebieden gestegen

Onlangs zijn de nieuwe pachtnormen per 1 juli 2019 bekend gemaakt. De pachtnormen voor los land zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten in de periode 2013-2017. De normen 2019 voor los gras-/bouwland zijn in negen van de veertien pachtprijsgebieden hoger dan de pachtnormen 2018. De hogere pachtnormen in de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij, tot wel +17% in Centraal veehouderijgebied, zijn te verklaren doordat een matig inkomensjaar (2012) vervangen is door een zeer positief inkomensjaar (2017).

Daling bij akkerbouw

Voor de pachtprijsgebieden met overwegend akkerbouw zijn de pachtprijzen gedaald, met maar liefst -38% in Zuidwestelijk akkerbouwgebied. Een voor de akkerbouw zeer goed inkomensjaar is afgevallen (2012), terwijl het bijkomende inkomensjaar (2017) onder het langjarig gemiddelde zit. De pachtnormen van los tuinland zijn ook opnieuw vastgesteld. In het pachtprijsgebied Westelijk Holland is de norm vrijwel gelijk gebleven. In de Rest van Nederland is de pachtnorm gestegen.

Maximale pachtprijs

De nieuwe, hoogst toelaatbare pachtprijs werkt automatisch door en gaat in met ingang van het nieuwe pachtjaar, veelal per 1 november of 1 januari, volgend op 1 juli 2019. Om vast te kunnen stellen of een te hoge of te lage pachtprijs wordt betaald, zal een berekening gemaakt moeten worden van de pachtprijzen vanaf het moment dat de (reguliere) pachtovereenkomst is ingegaan. Voor het toepassen van de juiste rekenregels is onder meer van belang of de ingangsdatum van de pachtovereenkomst voor of na 1 september 2007 ligt. Vervolgens moet gerekend worden met de bestaande pachtprijs, de regionorm, het regionaal veranderpercentage en de vrije verkeerswaarde bij voortgezet agrarisch gebruik.

Je kunt op ons rekenen

Het vaststellen van de juiste, maximum pachtprijs vergt het nodige rekenwerk. Op de RVO-site kun je een uitleg van de rekenregels vinden, inclusief enkele rekenvoorbeelden. Uiteraard kun je de berekening laten uitvoeren door je adviseur van Alfa, ook voor eerdere jaren. Hij of zij kan je ook adviseren over de juiste pachtvorm, het beoordelen van een pachtovereenkomst, of helpen bij het opstellen van een nieuw contract. Op ons kun je rekenen!

Links eerder gepubliceerde artikelen over pacht en pachtnormen

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen