Nieuwe CAO voor de open teelten per maart 2023

14 maart 2023 | Door:  Erik Bos

Er is een nieuwe CAO voor de open teelten. Recent stemde de achterban van FNV en CNV in met het onderhandelingsakkoord dat werkgeversorganisatie LTO met de vakbonden heeft bereikt. De nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden gelden voor een periode van zestien maanden en gaan in met ingang van 1 maart 2023. In het oog springen twee algemene loonaanpassingen. In de looptijd van de CAO stijgen de salarissen in totaal met acht procent. Let wel op: de CAO is nog niet algemeen verbindend verklaard. Wat dit allemaal voor jou betekent, vertellen we in dit artikel.

Belangrijke bepalingen

De werknemers in jouw branche kunnen binnenkort de eerste loonsverhoging tegemoet zien. Het gaat om een stijging met vijf procent. Deze gaat in op 1 maart 2023. Op 31 december 2023 stijgen de salarissen nogmaals; dan met drie procent. Werkgevers en werknemers hebben niet alleen afspraken gemaakt over het inkomen. Er komt een onderzoek naar het koppelen van de kwaliteit van de huisvesting aan de afdracht van de kosten van die huisvesting.

Werkingssfeer

De nieuwe CAO, die loopt tot en met 30 juni 2024 is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed. Onder open teelten verstaan we plantaardige teelten in de open lucht en plantaardige teelten, niet permanent onder glas of plastic. Hieronder valt ook de teelt en vermeerdering die onder glas plaatsvindt in de boomkwekerij. Ook alle (groot-)handelsactiviteiten in de boomkwekerij behoren tot de open teelten.

De CAO geldt dus voor de sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.

Algemeen verbindend

De CAO-partijen zullen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen de CAO algemeen verbindend te verklaren. Die verklaring is er nog niet en kan ook nog wel even op zich laten wachten. Vooralsnog zijn de nieuwe arbeidsvoorwaarden daarom alleen van toepassing op werkgevers die zijn aangesloten bij werkgeversvereniging LTO Nederland en de hieraan gelieerde organisaties NFO, Anthos en KAVB. Oók indien de individuele arbeidsovereenkomst verwijst naar de CAO voor de open teelten, zijn de nieuwe arbeidsvoorwaarden van toepassing. In de praktijk vallen daardoor bijna alle werkgevers nu al onder de nieuwe CAO-bepalingen.

Is de werkgever niet aangesloten bij een werkgeversorganisatie en is de CAO niet geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst, dan hoeft hij de nieuwe CAO-bepalingen pas toe te passen als de algemeen verbindend verklaring er is. Vanaf dat moment (niet met terugwerkende kracht) zal ook de loonaanpassing met vijf procent van toepassing zijn.

Salarisadministratie

Hoewel er nog geen algemeen verbindend verklaring is, zal de CAO op de meeste werkgevers van toepassing zijn. Gelet op het verplichtende karakter daarvan, zullen wij zonder jouw tegenbericht de voorgeschreven loonaanpassing in jouw salarisadministratie verwerken (indien wij die voor jou verzorgen, uiteraard).

Heb je vragen?

Je begrijpt dat wij in het kader van dit artikel bovengenoemde onderwerpen niet uitputtend kunnen behandelen. Wil je weten waarmee je rekening moet houden als je na 1 maart 2023 een nieuwe werknemer in dienst neemt of een arbeidsovereenkomst verlengt? Aarzel dan niet jouw contactpersoon bij Alfa Salaris en Personeel te benaderen. Hij of zij praat je graag bij.

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik