Banner

Nieuwe CAO voor de horeca

22 december 2017 | Door:  Erik Bos

Werkgevers en werknemers in jouw branche zijn eruit: na jaren komt er definitief een nieuwe CAO voor de horeca. Ze zijn het onder andere eens geworden over de salarisontwikkeling, de arbeidstijdenregeling, seizoenswerk en flexibiliteit. De gemaakte afspraken hebben een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

De horeca heeft het enige jaren zonder CAO moeten doen. Werkgevers volgden in die tijd óf de oude CAO óf het arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) dat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) als alternatief introduceerde. KHN en CNV Vakmensen bieden met de nieuwe CAO weer duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden in de branche. Zij hebben daarin niet alleen nieuwe afspraken opgenomen, maar ook lopende afspraken uit de vorige CAO en uit het AVR.

Salarisontwikkeling

De CAO-partijen zijn overeengekomen de salarissen binnen de CAO-termijn viermaal te verhogen: per januari 2018, per juli 2018, per januari 2019 en per juli 2019. Per 1 januari 2018 wordt een inflatiecorrectie van 1,3 procent toegepast op de AVR-loontabel. Tevens vindt een prestatieverhoging plaats voor vakkrachten. Dat zijn werknemers van achttien jaar of ouder die aantoonbaar over voldoende ervarings-uren in hun functie beschikken. Het gaat daarbij om 1.976 ervaringsuren bij dezelfde werkgever vanaf de achttiende verjaardag. Genoemde prestatieverhoging volgt uit de jaarlijkse prestatiebeoordeling. De beloningsnorm stel je als werkgever jaarlijks vast.

Op 1 juli 2018 stijgen de bedragen van de loontabel en de lonen van de vakkrachten met één procent. Op 1 januari 2019 wordt opnieuw een inflatiecorrectie toegepast op de loontabel. Dat gebeurt aan de hand van het inflatiecijfer van het CBS, dat begin november 2018 bekend wordt. In januari 2019 vindt ook een prestatieverhoging plaats voor de vakkrachten. In juli 2019, tot slot, worden de bedragen in de loontabel met één procent verhoogd. Gelet op het verplichtende karakter van de CAO-loonaanpassingen, zullen wij deze zonder uw tegenbericht in de salarisadministratie verwerken.

Overgangsperiode loongebouw

De Horeca-CAO geldt direct vanaf 1 januari 2018, maar werkgevers krijgen tot 1 april 2018 de tijd om de werkelijke loonbetalingen aan de nieuwe CAO-bedragen en voorschriften aan te passen. Dit betekent dat je drie maanden de tijd hebt om de functie-indeling van jouw medewerkers te bepalen en de beloning in overeenstemming te brengen met de CAO-loontabel. Medewerkers die vanaf januari 2018 in dienst komen, betaal je al direct conform de loontabel.

Arbeidstijden en invalkrachten

De arbeidstijdenregelingen blijven ongewijzigd. De gemiddelde arbeidstijd meet je telkens over een periode van een jaar. Dat maakt het mogelijk méér te werken in drukke periodes en minder te werken in slappere tijden. De CAO houdt rekening met oproepwerk. Belangrijk daarbij is het begrip ‘invalkracht’. Dat is een werknemer die bedrijfswerkzaamheden van incidentele aard verricht die geen vaste omvang hebben. Denk aan werkzaamheden wegens ziekte of verhindering van andere werknemers of wegens een onverwachte toeloop van klanten. Feitelijk gaat het om werkzaamheden die door externe factoren bepaald worden, waarop de werkgever geen invloed kan uitoefenen. Normaliter mag alleen de eerste zes maanden van een dienstverband het principe van ‘nul uren’ worden toegepast. Uitsluitend bij een invalkracht volgens de definitie van de CAO mag dat ook na die zes maanden. Wél krijgt de invalkracht per periode van 52 weken voor ten minste 156 uren werk aangeboden. Indien een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met een duur van minder dan 52 weken geldt deze garantie naar rato van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Seizoenswerk en flexibiliteit

Wettelijk kun je momenteel maximaal drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden. Als deze samen niet langer duren dan twee jaar, loopt het laatste contract van de keten nog van rechtswege (‘automatisch’) af. Dat wil zeggen: zonder dat je een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter hoeft te voeren. Is de onderbrekingsperiode tussen twee contracten langer dan zes maanden, dan kun je na deze tussenpoos met een nieuwe keten van tijdelijke contracten beginnen.

Deze ketenbepaling geldt ook voor seizoenwerk dat niet te maken heeft met klimatologische of natuurlijke omstandigheden, zoals werk in verband met cultuur, sport en congressen. Is wél sprake van klimatologische of natuurlijke omstandigheden, dan kun je al met een nieuwe keten van tijdelijke contracten beginnen na een tussenpoos van meer dan drie maanden. Voorwaarde is dat dit ‘echte’ seizoenswerk minder dan negen maanden per jaar beschikbaar is.

Overwerk en vakantietoeslag

Met ingang van januari 2018 vindt een wijziging plaats in de Wet op het minimumloon en de minimum vakantiebijslag (WML). Deze houdt in dat werkgevers vanaf dat moment vakantietoeslag moeten berekenen over de vergoeding die hun personeel ontvangt voor overwerk. Bij CAO kan echter van deze regel worden afgeweken. In jouw CAO is dat niet het geval. Je compenseert overuren in tijd of in geld. Uitbetaling vindt plaats zonder toeslag maar met vakantiegeld en pensioenopbouw als het maximum van de pensioenregeling dat toelaat. Dit geldt niet als het loon meer is dan zo’n € 60.000.

Pensioenregeling

De pensioenleeftijd in de horeca gaat op 1 januari 2018 van 67 naar 68 jaar. Hierdoor sluit de ingangsdatum van het ouderdomspensioen beter aan op de (verwachte) AOW-leeftijd. De verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar betekent dat werknemers in de branche langer doorwerken en dus ook langer pensioen opbouwen. Ook is de pensioenopbouw vanaf januari 2018 hoger: 1,701 procent per jaar in plaats van 1,65 procent. Uw werknemers kunnen hun ouderdomspensioen overigens eerder dan op hun 68ste laten ingaan, of juist later. Dat kan tot maximaal vijf jaar vóór of maximaal vijf jaar na de AOW-leeftijd. Gaat de AOW in vóór hun 68ste verjaardag en willen zij bijvoorbeeld dat de AOW- en de ouderdomspensioenuitkering op dezelfde dag ingaan? Het ouderdomspensioen wordt dan lager, omdat het over een langere periode uitgekeerd wordt.

Tot slot

Je begrijpt dat wij bovengenoemde onderwerpen in deze nieuwsbrief niet uitputtend kunnen behandelen. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met onze adviseurs van Salaris en Personeel. Wij praten je graag bij! Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Erik Bos

Erik Bos

Adviseur Salaris en Personeel


Meer over Erik