Banner

Nieuwe CAO Retail Non-Food per januari 2023

16 januari 2023 | Door:  Erik Bos

Werkgevers en werknemers in de Retail Non-Food zijn het recent eens geworden over een nieuwe, eenjarige CAO. Deze gaat in op 1 januari 2023 en geldt voor 200.000 werknemers in de branche. De vakbonden hebben begin januari ingestemd met een eindbod van werkgeverzijde. In het oog springen bijzondere bepalingen rondom twee loonsverhogingen én een eenmalige uitkering in juni 2023.

Loonaanpassingen in januari en juli

Op 1 januari 2023 stijgen de lonen met 7,46 procent. De loonsverhoging betreft alle schaallonen én de lonen van de medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, verhoogd met 7,46 procent. Voor medewerkers die meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, maar minder dan het nieuwe maximum, geldt dat hun loon wordt verhoogd tot het nieuwe maximum van hun schaal.

Heb je jouw medewerkers ná 1 juli 2022 een loonsverhoging of eenmalige uitkering gegeven, vooruitlopend op een CAO-loon-aanpassing? Dan mag je die verrekening met de loonsverhoging per januari 2023. Let erop dat verrekeningen alleen mogelijk zijn als je dat expliciet en schriftelijk afgesproken hebt. Na 1 juli 2022 uitgekeerde bonussen en provisies zijn overigens van de verrekening uitgezonderd.

In juli is er opnieuw een algemene loonaanpassing. De salarissen stijgen dan met hetzelfde percentage waarmee het wettelijke minimumloon omhoog gaat. Dit percentage is op dit moment nog niet bekend.

Eenmalige uitkering in juni

Medewerkers die meer verdienen dan het maximum van hun schaal per 1 januari 2023, maar niet meer dan 4.400 euro per maand, ontvangen een eenmalige uitkering van 2,5 procent over het loon in de periode van juni 2022 tot en met mei 2023. Het gaat daarbij om het loon waarover vakantietoeslag wordt berekend. Voor medewerkers die geen vast aantal uren werken en na 1 juli 2022 in dienst zijn gekomen, geldt een andere basis voor de berekening. Je neemt dan het gemiddelde loon over de maanden waarin ze in dienst waren tot en met december 2022.

Heeft deze categorie medewerkers in de periode vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 een loonsverhoging en/of eenmalige uitkering ontvangen? Dan mogen deze met de eenmalige uitkering in juni 2023 verrekend worden. Ook hier geldt dat verrekeningen expliciet en schriftelijk afgesproken moeten zijn. Na 1 juli 2022 uitgekeerde bonussen en provisies zijn van de verrekening uitgezonderd.

Overigens mag je deze medewerkers per 1 juni 2023 ook een loonsverhoging met 2,5 procent geven in plaats van een eenmalige uitkering. Tenzij je anders aan ons doorgeeft, zullen wij echter uitgaan van een eenmalige uitkering.

Recht op vrij weekend

In de nieuwe CAO staan niet alleen afspraken over het loon. Zo introduceren de CAO-partijen het recht op een vrij weekend. Dit houdt in dat je akkoord gaat met het verzoek van een medewerker om één keer in de drie maanden een weekend vrij te krijgen, Voorwaarde is wél dat hij bereid moet zijn om in die periode een keer een heel weekend te werken.

Bandbreedte

Indien je flexibel werken met jouw medewerker bent overeengekomen, kun je hem verplichten meer of minder arbeidsuren te werken binnen een bandbreedte van + en - 30 procent ten opzichte van het aantal basisuren. Daarbij geldt dat in ieder geval een minimale bandbreedte van + en - 6 uur ten opzichte van het aantal basisuren mogelijk is én een maximum aantal in te roosteren uren van 45 uur per week.

Stagevergoeding

Voor het eerst zijn afspraken gemaakt over een stagevergoeding. Stagiaires op MBO- en HBO-niveau ontvangen een stagevergoeding van 250 bruto euro per maand. Stagiaires die in deeltijd stagelopen, ontvangen de stagevergoeding naar rato van de omvang van de stage. Stagiaires die een snuffelstage doen, ontvangen geen stagevergoeding.

Avondmaaltijden

Indien je als werkgever geen maaltijd verstrekt, heeft jouw medewerker recht op een vergoeding. Deze vergoeding is per 1 januari 2023 ten minste 4,50 euro (dit was 4,30 euro). Overlegt de medewerker een kassabon van een genoten maaltijd op die dag met een hoger bedrag, dan ontvangt hij het bonbedrag tot een maximum van 9,20 euro (dit was 8,80 euro).

Vragen?

Je begrijpt dat we je in het bestek van dit artikel niet uitputtend kunnen informeren over alle CAO-afspraken. Wil je meer weten over de algemene loonsverhoging, de toepasselijke loontabellen, de eenmalige uitkering óf één van de andere arbeidsvoorwaarden? Benader dan jouw contactpersoon bij Salaris en Personeel. Hij of zij staat je graag te woord.

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik