Banner

Mag ik winstnemen als een project nog niet is afgerond?

2 april 2020 | Door:  Rohalt Janssens

In een meerluik besteden we aandacht aan de verschillende facetten van onderhanden projecten. In deze tweede bijdrage staan we stil bij de winstneming van onderhanden projecten. Het eerste deel vind je hier.

Wat zijn onderhanden projecten?

Bij onderhanden projecten maak je iets in opdracht van derden. De uitvoering van zulke projecten duurt meestal meer dan een boekjaar. Bekende voorbeelden van onderhanden projecten zijn de bouw van gebouwen, schepen, bruggen en andere complexe installaties en apparatuur. Ook andere constructies (zoals het voorbeeld van de fabrikant van racefietsen in de vorige bijdrage) kunnen als onderhanden projecten worden aangemerkt.

Onderhanden werken of onderhanden projecten?

In de eerste bijdrage hebben we de verschillen tussen onderhanden werk en onderhanden projecten in kaart gebracht. Dit onderscheid is onder meer van belang voor de waardering en winstneming in de jaarrekening.

Tussentijdse winstneming

Je verwerkt pas een opbrengst als je een prestatie aan je afnemer hebt volbracht. Dit is het zogenaamde realisatiebeginsel. Zou je dit bij onderhanden projecten ook moeten toepassen, dan is de winstneming geen goede afspiegeling van je activiteiten gedurende de bouw of constructie. Je winstneming zou sterk kunnen fluctueren, terwijl je activiteiten gestaag voortgaan. Om die reden moet je voor onderhanden projecten tussentijds winst nemen.

Percentage of completion-methode

Op voorwaarde dat je het resultaat betrouwbaar kunt inschatten, moet je zowel de projectopbrengsten als de projectkosten in de jaarrekening verwerken naar rato van de verrichte prestaties. Dit heet de percentage of completion-methode (POC).

Je kunt op verschillende wijzen de rato van verrichte prestaties bepalen:

Kun je het resultaat niet betrouwbaar inschatten? Dan mag je alleen de projectopbrengsten in de resultatenrekening opnemen, ter grootte van de projectkosten die je aan de periode kunt toerekenen. Hierbij verantwoord je de winst pas op het moment van oplevering. Dit heet de POC with zero profit-methode (Zero-profit). 

Verlieslijdend project

Hoe moet je een project verantwoorden als je inschat dat dit project verlieslatend wordt? Zodra je het waarschijnlijk acht dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, moet je de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerken.

Kleine BV en fiscale grondslag

De grote en middelgrote BV is verplicht om de POC toe te passen (tenzij de winst niet betrouwbaar is in te schatten). De kleine en micro-BV’s kunnen in de jaarrekening kiezen: POC of Zero-profit. Echter, in de fiscaliteit is POC voorgeschreven. Kies je in de jaarrekening voor Zero-profit, dan leidt deze keuze tot het vormen van een belastinglatentie voor de verschillen tussen commercieel en fiscaal.

Alfa helpt

In komende bijdragen besteden we aandacht aan de verwerking in je administratie en de mogelijk op handen zijnde wijzigingen in de presentatie in de balans. Het kan zijn dat je nog andere vragen hebt over onderhanden projecten. Schroom niet en vraag het je Alfa-accountant.

Rohalt Janssens

Rohalt Janssens

Bureau Vaktechniek Accountancy

088 2531050 | rjanssens@alfa.nl


Meer over Rohalt