Maatregelen internationaal

18 september 2019 | Door:  Jasper Gorter

Welke maatregelen voor internationaal zaken doen staan in de Miljoenennota voor 2020?

De fiscale maatregelen op internationaal gebied zien met name op het tegengaan van misbruik binnen internationale structuren. Zo wordt vanaf 2021 een Nederlandse bronbelasting geïntroduceerd op uitgaande rente- en royalty’s naar landen waar deze binnenkomende bedragen niet of laag belast worden.

Ook worden de voorwaarden voor toepassing van de liquidatieverliesregeling aangescherpt. Deze aanscherping raakt met name multinationals, het mkb heeft hier naar verwachting weinig last van.

Invoering Wet bronbelasting 2021

Op dit moment heft Nederland geen bronbelasting op uitgaande rente- en royaltystromen. Hierdoor worden Nederlandse lichamen gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar landen met een laag belastingtarief. Met het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021 gaat het kabinet deze vorm van belastingontwijking tegen.

Als een lichaam gevestigd is in een laagbelastend land en rente of royalty’s ontvangt van een aan Nederland gelieerde partij, dan is dit ontvangende lichaam belastingplichtig voor de Wet bronbelasting 2021. Hierbij geldt dat een land laagbelastend is als het tarief van de winstbelasting minder bedraagt dan 9% of als het land is opgenomen in de geldende EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.

Het tarief voor de bronheffing is het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting, ofwel 21,7% (vanaf 2021). Het lichaam dat de rente en/of royalty’s verschuldigd is, is inhoudingsplichtige voor de bronbelasting. Dat zal in de praktijk een Nederlands lichaam zijn die rente en/of royalty’s betaalt aan een gelieerd lichaam in het buitenland. Ook kan het een buitenlands lichaam zijn met een vaste inrichting in Nederland.

Uitbreiding begrip vaste inrichting

Vaste inrichtingen zijn belangrijk in de fiscale wereld. Als bijvoorbeeld een buitenlandse vennootschap een vaste inrichting heeft in Nederland, mag Nederland (onder meer) belasting heffen over de winst die aan de vaste inrichting toerekenbaar is.

Echter, er is op dit moment verschil tussen de definitie vaste inrichting in de nationale fiscale regelgeving en de definitie in veel belastingverdragen. Onze nationale wet wordt per 1 januari 2020 in lijn gebracht met de definitie van belastingverdragen. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat op basis van het verdrag een vaste inrichting bestaat in Nederland, terwijl volgens nationaal recht geen vaste inrichting aanwezig is. Want dan ontstaat dubbele non-heffing, omdat Nederland niet kan heffen (op basis van de nationale regels die dat recht niet bieden) en het andere land niet mag heffen (op basis van het belastingverdrag, omdat het heffingsrecht is toegewezen aan Nederland). Om dit risico te verkleinen wordt de definitie van zowel de inkomstenbelasting, als loonbelasting als vennootschapsbelasting aangepast.

Ook de definitie van vaste vertegenwoordiger verandert. Dit is een van een onderneming afhankelijk natuurlijke persoon die in een ander land overeenkomsten sluit namens de onderneming, of over overeenkomsten onderhandelt, waarbij de onderneming de overeenkomsten ondertekent zonder significante wijzigingen. Het begrip vaste vertegenwoordiger wordt eveneens verruimd in de nationale wet. Een vaste vertegenwoordiger in het buitenland hebben, kan ervoor zorgen dat je in het buitenland aangiften moet gaan doen.

Let op!

Heb je een werknemer in het buitenland die namens uw bedrijf verantwoordelijk is voor de buitenlandse markt, breng dan in kaart of deze werknemer kwalificeert als vaste vertegenwoordiger.

Aanscherping tonnageregime

Zeescheepvaartondernemingen kunnen gebruikmaken van de tonnageregeling, waarbij de winst uit zeescheepvaart forfaitair wordt berekend aan de hand van het draagvermogen van de schepen. De Europese Commissie (EC) heeft het tonnageregime aangemerkt als verenigbare staatssteun. Hiervoor is echter vereist dat de regeling voldoet aan de dynamische eisen van de EC. Om die reden dient Nederland komend jaar wijzigingen door te voeren in het tonnageregime.

Vanaf 1 januari 2020 zal de regeling worden aangescherpt op het gebied van tijd- of reischarter en het vlagvereiste. Voor niet-vervoerswerkzaamheden, ofwel activiteiten anders dan vervoer van zaken of personen in het internationale verkeerd over zee, wordt een winstplafond ingesteld van 50% van de totale jaarwinst.

Tip!

Verricht je scheepvaartonderneming niet-vervoerswerkzaamheden of exploiteer je schepen die varen met de vlag van een niet-EU-/-EER-land? Neem dan contact op met een van onze internationale belastingadviseurs om na te gaan of de wetswijziging gevolgen heeft voor uw bedrijf.

Afschaffing liquidatie- en stakingsverlies buiten EU/EER

Een in Nederland gevestigde moedermaatschappij kan een verlies op een deelneming (een dochtervennootschap) in aftrek brengen onder de liquidatieverliesregeling als de dochter wordt ontbonden. Er is een wetsvoorstel ingediend om per 1 januari 2021 oneigenlijk gebruik te voorkomen en grondslaguitholling in Nederland tegen te gaan.

Door het wetsvoorstel kan de liquidatieverliesregeling alleen worden toegepast indien:

  1. de moeder een belang van 25% (nu 5%) heeft in de deelneming; en
  2. de deelneming is gevestigd in de EU/EER (nu ook daarbuiten); en
  3. de vereffening plaatsvindt binnen drie jaar nadat de onderneming in de deelneming is gestaakt (nu onbeperkt in de tijd);
  4. het liquidatieverlies minder bedraagt dan € 1 miljoen (nu onbeperkt).

De stakingsverliesregeling voor vaste inrichtingen in het buitenland wordt op vergelijkbare manier gewijzigd. Met de beoogde aanpassingen is het niet langer mogelijk om een liquidatie- en stakingsverlies te nemen op deelnemingen en vaste inrichtingen buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte. Ook worden de mogelijkheden van het plannen van het nemen van liquidatie- en stakingsverliezen beperkt.

Naar verwachting heeft het mkb van deze maatregel weinig last. Vooral multinationals zullen de gevolgen van de beperking ondervinden.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal/juridisch

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper