Banner

Investeringsregeling POP3+ 2022 vervolg op EHF-subsidie

30 november 2022 | Door:  Valentijn van Riel

Dit artikel is geschreven door collega Tim Ruijs, bedrijfskundig adviseur bij Alfa Gorinchem, te bereiken via 088 253 1999 of via truijs@alfa.nl 

Om tegemoet te komen aan de negatieve gevolgen van de COVID-19 uitbraak zijn vanuit het Economisch herstelfonds eind 2021/begin 2022 eenmalig twee subsidiemodules opengesteld vanuit het Economisch herstelfonds: Investeringen voor groen-economisch herstel (EHF) en Samenwerken aan groen-economisch herstel. De animo voor beide modules was enorm, waardoor maar een klein deel van de aanvragen werd gehonoreerd.

Investeringsregeling POP3+ 2022

Het nieuwe GLB zal op 1 januari 2023 ingaan, waarin wordt ingezet op een transitie en verdere verduurzaming van de landbouwsector. Vooruitlopend daarop wordt in 2022 wederom een investeringsregeling opengesteld vergelijkbaar met de Investeringen voor groen-economisch herstel, bekostigd met de resterende Rijksmiddelen van het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de transitiejaren 2021–2022 (POP3+).

Voorwaarden

Er gelden geen afwijkende bepalingen, waarvan eerder onder het Economisch herstelfonds wel sprake was. Zo wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen landbouwers en jonge landbouwers. Voor de investeringsregeling gelden de gebruikelijke Europeesrechtelijke POP-kaders.

De volgende voorwaarde zijn van toepassing;

Investeringslijst

Er wordt gewerkt met een investeringslijst op het gebied van de categorieën:

A) Precisielandbouw en Smart Farming.
B) Digitalisering.
C) Water (waaronder droogte en verzilting).
D) Duurzame bedrijfsvoering.
E) Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Per categorie zijn bij iedere investering punten toegekend. De investering met het hoogst aantal punten wordt hoger gerangschikt binnen een categorie. Deze investering maakt dus meer kans op toekenning dan een investering met minder punten.

Aanvragen POP3+ 2022

De investeringsregeling POP3+ 2022 wordt opengesteld van 1 december 2022 tot en met op 31 januari 2023, 17.00 uur. Op het moment van aanvragen mag nog geen opdracht zijn gegeven. Bij de aanvraag dient een offerte meegezonden te worden. Op basis van de genoemde bedragen in de offerte wordt de subsidie vastgesteld.

Er is een budget van € 14 miljoen beschikbaar gesteld, deze wordt over de vijf categorieën in gelijke bedragen verdeelt. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Let op!
De elektrische shovels en heftrucks zijn niet subsidiabel. Hierdoor is de subsidie interessanter geworden voor andere investeringen. Wellicht is de subsidie passend voor uw investering!

Vragen

Heb je vragen over de Investeringsregeling POP3+ of wil je dat wij voor u de subsidieaanvraag indienen, neem dan contact met ons op. Met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij.   

Valentijn van Riel

Valentijn van Riel

Bedrijfskundig adviseur

088 2532003 | vvanriel@alfa.nl


Meer over Valentijn