Banner

Impairment toetsing in tijden van corona

17 februari 2021 | Door:  Dion Tops

De uitbraak van het coronavirus begin 2020 heeft voor veel ondernemers in behoorlijk wat sectoren onzekerheden met zich meegebracht. De uitbraak van het coronavirus heeft gezorgd voor (forse) liquiditeitsuitdagingen op korte termijn. Deels is dat te ondervangen met verschillende regelingen vanuit de overheid. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en houdt de onzekerheid in een groot aantal sectoren nog steeds aan. In dat kader speelt voor de accountant de kwestie of de significante (omzet)verliezen meer structureel van aard zijn en of er dan een impairment toets moet plaatsvinden. Met name nu de jaarrekeningen voor het jaar 2020 weer opgesteld moeten worden speelt deze kwestie weer op.

Impairment toets

In de basis kijkt men bij een impairment toets of de realiseerbare waarden van de betreffende activa tenminste gelijk zijn aan de boekwaarden van de betreffende activa die zijn vastgesteld per toetsingsdatum. Er bestaan verschillende methoden om die vraag te beantwoorden.

Eén van de methoden is gebaseerd op de inkomstenbenadering. Het uitgangspunt van die methode is dat de realiseerbare waarde van de activa uitgedrukt kan worden in toekomstige (vrije) geldstromen die nog met dit activum verdiend kunnen worden. Geldstromen die kunnen worden gegenereerd of door verkoop van het actief (directe opbrengstwaarde) dan wel geldstromen vanuit verdere exploitatie van het actief (indirecte opbrengstwaarde). Zijn deze redelijk te verwachten geldstromen, contant gemaakt naar het heden, groter dan de boekwaarden van de activa dan is er geen reden om tot afwaardering (impairment) over te gaan.

Met name nu in coronatijd zien we bij veel ondernemingen dat de omzet een deuk heeft opgelopen, terwijl veel kosten gewoon doorlopen. Is het de verwachting dat de tegenvallende resultaten de komende periode aan blijven houden, bijvoorbeeld omdat een grote klant is verdwenen? Zorg dan dat er een actuele begroting van de opbrengsten van de activa of van het project is.

Als blijkt dat sprake is van een impairment dan zal een actief tegen een lagere waarde in de boeken worden opgenomen. Dit kan invloed hebben op de winsten, heeft mogelijk gevolgen voor diverse (bank)ratio’s en kan invloed hebben op de financierbaarheid van toekomstige projecten of investeringen.

Vraag het Alfa

Verwacht je als ondernemer of manager zijnde structurele veranderingen in het verdienmodel van de onderneming? Bespreek dit dan met bijvoorbeeld je accountant. Die kan dan meedenken over mogelijke oplossingen en eventueel passende maatregelen treffen voor de jaarrekening.

Bij de uitvoering van een impairment toets is het maken van een juiste analyse van groot belang. Waarderingsdeskundigen zijn gespecialiseerd in dit soort werkzaamheden. Het uitvoeren van de impairment toets door bijvoorbeeld een waarderingsdeskundige van Alfa Consultants kan dan ook oplossing bieden. Zij zijn eventueel te bereiken via telefoonnummer 088 2533300, of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl.