Banner

Hoe een leasecontract je bankrente kan beïnvloeden

11 april 2019 | Door:  Rohalt Janssens

Is het binnenkort tijd om te gaan (her)investeren in je BV? En overweeg je de investering via een leaseovereenkomst aan te gaan? Houd dan rekening met de ontwikkelingen in de jaarverslaggeving. Zorg dat je je bankafspraken blijft nakomen. En schrik niet als je accountant aangeeft dat je minder vrijstellingen hebt in je jaarverslaggeving.

Waarom leasen?

Je hebt auto’s nodig voor je buitendienst. Of een machine om je product te fabriceren. Je kunt op verschillende manieren investeren in dergelijke activa. Een bekende financieringsvorm is leasen. Hierdoor staat je liquiditeitspositie veel minder onder druk en de looptijd van een leasecontract is vaak afgestemd op de economische levensduur van het leaseobject. Wat is leasen eigenlijk en wat heeft dat voor effect op de jaarrekening van je BV?

Leasevormen

Het kenmerk van leasen is dat de lessor (verhuurder) het recht van gebruik voor een bepaalde periode en tegen een vergoeding aan de lessee (huurder) afstaat. Leasecontracten kunnen we onderscheiden in twee basisvormen: financial lease en operational lease. Of een contract geclassificeerd wordt als financial of operational lease hangt af van de inhoud van de overeenkomst. De titel boven de overeenkomst is niet leidend.

Ontwikkelingen in financiële verslaggeving

Er zijn ontwikkelingen gaande in de verwerking van operational lease in de jaarrekening van de lessee. Internationale regelgeving schrijft per 1 januari 2019 voor om bij operational lease het gebruiksrecht en de bijbehorende leaseverplichting op de balans van de lessee op te nemen. Daarmee vervalt feitelijk het onderscheid tussen de leaseclassificaties. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft inmiddels het voornemen uitgesproken om deze verwerkingswijze in Nederland mogelijk te maken. Het is dus (nog) geen verplichting.

Deze verwerkingswijze leidt ertoe dat het balanstotaal van je BV verhoogt. Als je niet oppast kan dit zomaar gevolgen hebben voor je bankconvenant en de verslaggevingsvereisten van je jaarrekening.

Bespreek wijzigingen met je bank

Door de operational lease op de balans op te nemen, wordt het balanstotaal van je BV hoger, terwijl het eigen vermogen gelijk blijft. Dit leidt tot een verslechtering van ratio’s, bijvoorbeeld de solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen). Bespreek dit met je bank om extra renteopslagen te voorkomen. Dit in verband met het niet nakomen van je bankconvenant.

Verslaggevingsaspecten lease

Op basis van de groottecriteria kunnen BV’s die in de regimes middelgroot, klein en micro vallen gebruikmaken van verslaggevingsvrijstellingen. Een van de pijlers van deze groottecriteria is het balanstotaal. Als het balanstotaal door de genoemde ontwikkelingen verhoogt, komt je BV mogelijk in een ander regime terecht. Hierdoor kan je van minder vrijstellingen gebruikmaken. Het lijkt er nu nog op dat de kleine en micro-BV’s vooralsnog vrijgesteld blijven van de activering van operational leases.

Alfa adviseert je graag

Het op de balans opnemen van een gebruiksrecht geeft een beter inzicht voor de gebruikers van je jaarrekening. Het kent een keerzijde: het heeft effect op ratio’s en mogelijk op de verslaggevingsvereisten. Momenteel is er nog geen verplichting opgelegd om operational lease op de balans op te nemen. Wat de toekomst brengt, weten we nog niet. Een leasecontract ga je vaak voor een langere periode aan. Mocht je daarom binnenkort een nieuwe financiering aangaan, dan adviseert je Alfa accountant je graag.

Rohalt Janssens

Rohalt Janssens

Bureau Vaktechniek Accountancy

088 2531050 | rjanssens@alfa.nl


Meer over Rohalt