Banner

Gebruikelijk loon: Mag het iets minder zijn?

27 mei 2020 | Door:  Matthijs van Dorssen

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) mag je met een praktische berekeningsmethode je salaris verlagen in 2020, als jouw bedrijf als gevolg van corona te maken heeft met een omzetdaling. Het loon voor 2020 kan zonder goedkeuring vooraf aan de hand van de omzetdaling worden verlaagd. Je mag de loonsverlaging niet opvangen met extra dividend en/of stijging van de rekening-courantschuld bij de bv.

Korte achtergrond gebruikelijk loon in coronatijd

Als dga ben je gebonden om jezelf een minimaal salaris uit te betalen. Dit minimale salaris is het hoogste van drie wettelijke mogelijkheden, namelijk € 46.000, het loon van de meest verdienende werknemer of minimaal 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Juist in deze tijd met alle maatregelen rondom het coronavirus kan het uitbetalen van dit salaris en de bijbehorende heffingen een probleem vormen. Er was al een toezegging gedaan door de Belastingdienst dat het loon verlaagd mocht worden en pas eind 2020 bekeken hoefde te worden wat het gebruikelijke loon over dit jaar had moeten zijn.  Nu is er ook een goedkeuring met een praktische toepassing om te bepalen hoe het loon verlaagd kan worden.

Omzetdaling

In deze praktische toepassing wordt de daling van het gebruikelijke loon gekoppeld aan de omzetdaling binnen de onderneming. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de omzet over de eerste vier maanden van 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De procentuele daling van de omzet over deze periode mag vervolgens ook worden toegepast op het gebruikelijk loon van 2019. De formule om het gebruikelijk loon over 2020 te bepalen, ziet er als volgt uit:

Gebruikelijk loon 2020 =  A x B/C

A = Het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet exclusief BTW over de eerste vier maanden van 2020

C = de omzet exclusief BTW over de eerste vier maanden van 2019

Voorbeeld

Stel dat je over 2019 een gebruikelijk loon genoot van € 75.000. De omzet van jouw onderneming  over de eerste vier maanden van 2019 was € 40.000 en in 2020 was de omzet over de eerste vier maanden € 25.000. Het gebruikelijk loon over 2020 komt dan uit op:

75.000 x (25.000/40.000) =  € 46.875

Lager dan gebruikelijk

Het kan zijn dat het loon over 2020 door het toepassen van deze formule lager uitvalt dan de drie wettelijke methodes zoals eerder geschetst. Het loon is daardoor lager dan het gebruikelijk loon normaal gesproken zou moeten zijn. Normaal gesproken zou een lager loon afgestemd moeten worden met de Belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën heeft echter aangegeven dat wanneer de hierboven weergegeven formule wordt gebruikt voor de bepaling van het gebruikelijk loon over 2020, er geen afstemming met de Belastingdienst nodig is.

Voorwaarden

Aan de toepassing van deze methodiek om het loon te bepalen zijn wel een aantal voorwaarden gebonden. Er mag namelijk geen dividend worden uitgekeerd of opnames in rekening courant worden gedaan als gevolg van het verlagen van het loon. Ook mag het loon niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. Blijkt dat er over de eerste maanden van 2020 al een hoger loon is uitbetaald dan het loon dat uit de formule volgt, dan is het reeds uitgekeerde loon het minimale loon over 2020. Dit mag dus niet worden teruggedraaid. Ten slotte geldt de goedkeuring niet voor zover de omzet over 2019 of 2020 is beïnvloed door bijzondere omstandigheden. Te denken valt aan fusie, splitsing, oprichting staking of bijzondere resultaten.

Maatwerk

Hoewel de goedkeuring een praktische toepassing biedt om de verlaging van het gebruikelijk loon te bepalen, kan het zijn dat dit in jouw situatie geen uitkomst biedt. Dit kan het geval zijn als de omzet over 2020 pas in een later stadium fors is gedaald dan over de eerste vier maanden. Ook kan de uitkomst van de formule in de situatie van jouw onderneming nog steeds een hoger loon dan wenselijk zijn. In alle gevallen waar de formule geen uitkomst biedt, is overleg met de Belastingdienst nog steeds nodig om een (nog) lager vast te kunnen stellen en hierover zekerheid te hebben. Graag staan wij voor jou klaar om te bekijken wat in jouw situatie mogelijk en aantrekkelijk is!

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan gerust contact op met je Alfa-adviseur.

Matthijs van Dorssen

Matthijs van Dorssen

Senior Adviseur

088 2533208 | mvandorssen@alfa.nl


Meer over Matthijs