Banner

Fosfaatrechten overdragen? Hier moet je op letten!

22 december 2017 | Door:  Jeroen van den Hengel

Vanaf het moment dat het stelsel op 1 januari in werking treedt, is het mogelijk om fosfaatrechten te verhandelen. Je kunt je rechten pas overdragen als je de beschikking met het aantal toegekende rechten hebt ontvangen. Op elke overdracht vindt in principe 10% afroming plaats.

De 10% korting geldt zowel voor de overdracht van losse fosfaatrechten als voor de overdracht van fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten of splitsingen. Er is echter een aantal uitzonderingen. Er wordt niet gekort bij de overdracht van fosfaatrechten:

Nieuw KvK = overdracht

Er is sprake van overdracht indien rechten overgedragen worden aan een ander bedrijf. Er wordt  in principe aangesloten bij de systematiek van KvK. Als een bedrijf wordt voortgezet onder een nieuwe rechtsvorm, waarvoor KvK een nieuw nummer uitgeeft, dan wordt dit gezien als een ander bedrijf. Indien de rechten van het oude bedrijf overgaan naar het nieuwe bedrijf is er sprake van een overdracht van rechten.

Bedrijfsoverdrachten en afroming

Wanneer fosfaatrechten worden overgedragen aan een maatschap, VOF of CV die wordt gevormd met familieleden (t/m 3e graad), dan wordt er geen 10% afgeroomd. Hieronder valt ook de overdracht aan een (maatschap met) echtgenoot of geregistreerd partner. Als fosfaatrechten aan een derde – bijvoorbeeld het bedrijf van de buurman – worden overgedragen, vindt er afroming plaats. De rechten worden weer niet gekort als je bijvoorbeeld een maatschap, VOF of CV met de buurman aangaat, en jij – of andere bloed- en aanverwanten – deel uitmaakt van het (nieuwe) bedrijf. Ook bij ontbinding van een maatschap vindt er geen afroming plaats omdat er wordt overgedragen aan (één van) de maten uit de oorspronkelijk maatschap. Overdracht naar een BV (geen natuurlijk persoon) leidt wel tot afroming. Ga met je adviseur na welke situatie bij jou van toepassing is!

Leasen

Voor het overdragen van fosfaatrechten hanteert RVO grotendeels de bestaande systematiek als voor de overdracht van varkens- en pluimveerechten. Je kan er dus ook voor kiezen om fosfaatrechten te leasen. Als je binnen hetzelfde kalenderjaar fosfaatrechten heen- en terugleast, vindt slechts éénmaal afroming plaats. Bij de overdrachtsmelding wordt dan aangegeven dat de leaser de rechten alleen voor het betreffende jaar mag benutten. Als je voor meerdere jaren achtereen wilt (ver)leasen, dan is het meestal niet raadzaam om gebruik te maken van deze leaseregeling voor één jaar.

Fosfaatbank

Alle afgeroomde fosfaatrechten worden opgenomen in een fosfaatbank. Onder voorwaarden kunnen bedrijven in aanmerking komen voor fosfaatrechten uit de fosfaatbank in de vorm van een ontheffing. Ontheffingen zullen bedrijfsgebonden en niet overdraagbaar worden. De nadere regels voor de fosfaatbank volgen nog.

Vragen? Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

 

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen