Banner

Corona-liquiditeitsproblemen: neem zelf de regie

18 maart 2020 | Door:  Bas van Loo

De samenleving en daarmee ook de economie staan op hun kop. Het coronavirus heeft een invloed die ongekend groot is. Omdat een dergelijke situatie zich niet eerder heeft voorgedaan, is het zoeken naar passende maatregelen en acties. Vele ogen zijn gericht op de overheid: welke maatregelen gaat zij treffen? In plaats van externe maatregelen af te wachten is het meer dan ooit van belang zelf aan het roer te gaan staan. Welke maatregelen kan ik als ondernemer zelf nemen?

Start met een liquiditeitsprognose

Het maken van een liquiditeitsprognose is een absolute must. Normaliter bestaat deze uit verschillende scenario’s: een best-case en een worst-case scenario. Het worst-case scenario is in dit geval het meest van belang. Dit scenario kan inzicht geven in de termijn waarop een onderneming in betalingsproblemen kan komen, omdat er onvoldoende inkomende kasstromen worden verwacht. Maak inzichtelijk welke vaste kosten de komende periode leiden tot een uitgaande kasstroom (betaling). Hou daarnaast rekening met eventuele investeringsverplichtingen die zijn aangegaan en rente en aflossing die je aan financiers moet betalen. Lees 5 tips voor het maken van een liquiditeitsbegroting.

Ook al zijn er op korte termijn geen liquiditeitsproblemen te verwachten, toch is het raadzaam je positie in kaart te brengen. De crisis kan langer duren dan nu verwacht of dan de drie weken waarvoor de huidige beperkingen zijn opgelegd.

Wat kan ik zelf doen om mijn liquiditeitspositie direct te verbeteren?

Wanneer de eerste analyse is afgerond is het zinvol om een plan van aanpak te maken om je eigen liquiditeitspositie te bewaken en te verbeteren. Een aantal belangrijke handvatten daarbij zijn:

  1. Debiteurenbeheer. Stuur op een actief debiteurenbeleid. Een overweging daarbij is het verlenen van betalingskortingen wanneer betalingen op korte termijn worden gedaan. Dit gaat ten koste van je marge, maar bespaart ook rente wanneer je het werkkapitaal moet financieren.
  2. Onderhanden projecten. Overleg met je opdrachtgevers over de betaling van de onderhanden projecten. Tussentijdse facturering of het doen van aanbetalingen behoren wellicht tot de mogelijkheden.
  3. Factureringsproces. Optimaliseer het factureringsproces. Stuur aan op een korte periode tussen het leveren van goederen en/of diensten en het opmaken van de factuur. Factureer ook kleinere bedragen en voorkom verzamelfacturen.
  4. Voorraadbeheer.  Maak een inschatting van het benodigde voorraadniveau. Als gevolg van de (waarschijnlijk) afnemende vraag is het de vraag of de normale inkoopvolumes noodzakelijk zijn. Maak daarnaast goede betalingsafspraken met de leveranciers.
  5. Crediteurenbeheer. Naast het inkopen van voorraad maak je misschien gebruik van flexibele arbeidskrachten, huisvesting etc. Ga na of het maken van deze kosten noodzakelijk is. Daarnaast is het zinvol om de gemaakte betalingsafspraak te beoordelen. Betaal niet eerder dan afgesproken (of wettelijk bepaald). Zijn de betalingstermijnen te krap? Ga dan direct in overleg over de betalingsvoorwaarden.

Ik heb mijn financiële posities in beeld; wat nu?

Zijn de uitkomsten van de liquiditeitsbegroting voldoende positief? Dan hoef je niet direct actie te ondernemen richting je financiers. Mocht je een overschot hebben aan liquide middelen, reserveer deze dan bij voorkeur. Gebruik ze niet om vervroegde aflossingen te doen. Hoewel dit direct rentebesparingen oplevert kun je beter een liquiditeitsbuffer hebben om tegenslagen op langere termijn te kunnen opvangen.

Geven de uitkomsten van de liquiditeitsbegroting wel reden tot zorg, ga dan eerst in overleg met je klantbeheerder of adviseur. Zij kunnen helpen bij het maken van een plan van aanpak: welke maatregelen kun je treffen om de impact te minimaliseren? Dit plan is nodig om te bepalen hoe groot de kredietbehoefte is. Het is dan ook essentieel voor een financier. Voor de hand ligt het aanvragen van een (tijdelijk) krediet bij een bank. Maar denk ook aan financieringsvormen als factoring (bevoorschotting van debiteuren), overbruggingskredieten en lease (ook van gebruikte bedrijfsmiddelen).

Externe maatregelen: financiering

Om de haalbaarheid van externe financiering te bevorderen  heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB-regeling) verruimd. Via de BMKB-regeling kunnen ondernemers gemakkelijker geld lenen omdat de overheid garant staat voor een gedeelte van de aangevraagde financiering. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers zoals banken, maar ook niet-bancaire financiers. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet maximaal 50% van het krediet dat de financier verstrekt. 

Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken bestaande kredieten gemakkelijker en sneller verruimen en kunnen bedrijven eerder en meer geld lenen. Bovendien zal de regeling toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekeningcourantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

De impact van deze maatregel op de daadwerkelijk verstrekte financieringen is nog ongewis. De verruiming van het BMKB is namelijk een potentiële oplossing om het risico voor de banken bij de gevraagde financiering te verlagen. Het biedt geen oplossing voor wat betreft het toekomstperspectief van een onderneming op het gebied van rentabiliteit en liquiditeit. De verwachting is echter wel dat banken soepel om zullen gaan met de behandeling van het opschorten van aflossingsverplichtingen (maximaal 6 maanden) en het verstrekken van kredietruimte voor bestaande klanten.

Naast de verruiming van het BMKB zijn er meer financieringsmaatregelen getroffen. Voor een overzicht van deze maatregelen kun je dit artikel lezen.

Overige externe maatregelen

Uiteraard zijn ook externe maatregelen een onderdeel van de oplossing. Zo is er de regeling van tegemoetkoming loonkosten en zijn er diverse fiscale crisismaatregelen getroffen. Deze regelingen bieden uitkomsten die in de regel een langere doorlooptijd hebben dan de invloed die je direct op de bedrijfsvoering kunt uitoefenen.

Contact

Het kan voorkomen dat jouw financieringsbehoefte niet volledig in het plaatje van je (huis)bank past. Dit betekent nog niet dat er voor jouw situatie geen oplossing is. De alternatieven zijn legio en wij helpen je graag wegwijs te worden. Vaak is zelfs een combinatie van financieringsvormen nodig. Alfa is aangesloten bij The Funding Network, een platform waar meer dan 90 financiers benaderbaar zijn. Heb je hulp nodig bij het opstellen van een liquiditeitsprognose en wil je meer weten over financieringsmogelijkheden? Neem dan contact op met je klantbeheerder of adviseur.