Banner

Broeikasgassen in de dagelijkse praktijk

5 december 2018 | Door:  Arjan de Jong

Nog steeds neemt wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen toe. De voornaamste oorzaak is een stijgend gebruik van fossiele brandstoffen, door een toenemend aantal mensen met toenemende welvaart. Een gevolg daarvan is de opwarming van de aarde, waardoor we mondiaal een gezamenlijke opdracht hebben.

Vanuit de klimaattafel ligt er ook een uitdaging voor de melkveehouderij. De kunst is om het in de dagelijkse praktijk toe te passen waarbij de volgende maatregelen mogelijke verbeteringen op kunnen leveren:

Verhogen aandeel stromest / meer organische stof in drijfmest
Vaste mest leidt tot een lagere methaan -uitstoot dan drijfmest en verhoogd aandeel organische stof in bodem.

Emissiearm veevoer
Een goede voerefficiëntie is een belangrijk onderdeel in het reduceren van de methaanemissie op een melkveebedrijf.

Voerefficiëntie te verhogen
De spreiding in voerefficiëntie bij melkveehouders is groot;  gemiddeld in Nederland  1,4 kg melk per kg ds. De verschillen lopen uiteen van 0,9 tot 1,8 kg melk per kg ds. Het effect van het rantsoen op de uitstoot van broeikasgassen is groot.

Verhogen levensduur koeien
Het verhogen van de levensduur van de koe in combinatie met minder jongvee leidt tot een hogere melkproductie per koe en minder voerverbruik. Hierdoor verlaagt de methaanuitstoot.

Blijvend grasland
Om de uitstoot van lachgas te reduceren, is één van de mogelijkheden om het stikstofbodemoverschot te verlagen. Dit kan door te sturen op meer blijvend grasland waardoor het organische stofgehalte stijgt en meer mineralen vastgehouden worden.

Energiebesparing en duurzame energieopwekking
Dit gaat vaak gepaard met investeringen die met het ondernemingsplan door gerekend kunnen worden of de exploitatie van het bedrijf toereikend is. 

In de Kringloopwijzer kan je de score van je bedrijf van de emissies vinden onder het onderdeel “Resultaat Kengetallen Broeikasgassen”.

In de praktijk zien we dat zuivelondernemingen de uitstoot van broeikasgassen onderdeel maken van de criteria van specifieke zuivelstromen. Hierdoor zijn er mogelijkheden om meer toegevoegde waarde te creëren wat uiteindelijk ook tot een betere melkprijs zal moeten leiden.

Heb je voor jouw bedrijf de kengetallen en reductiemogelijkheden goed in beeld? De bedrijfskundige van Alfa gaat graag met jou in gesprek of de mogelijke maatregelen ook daadwerkelijk toepasbaar zijn. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Arjan de Jong

Arjan de Jong

Klantbeheerder

088 2532923 | adejong@alfa.nl


Meer over Arjan