Banner

Belastingplannen voor 2024, wat weten we al?

6 september 2023 | Door:  Dick Leeuw

Op 19 september is het Prinsjesdag. Wat er exact in de plannen komt te staan weten we niet. Zeker gezien de val van het kabinet is het afwachten wat er wel en niet doorgaat. Sommige voorstellen zullen controversieel worden verklaard en dus pas door een nieuw kabinet worden opgepakt. In dit artikel geven wij een korte samenvatting van onze verwachtingen en wat er over de voorstellen via de media bekend is geworden.

Brief staatssecretaris

In een brief van demissionair staatssecretaris van Rij van eind augustus is een opsomming met onderwerpen voor het Belastingplan 2024 genoemd. Wij verwachten dat deze onderwerpen (in elk geval deels) onderdeel zullen zijn van het Belastingplan 2024, ondanks de demissionaire status van het kabinet. Een aantal onderwerpen zijn ook opgenomen in ons nieuwsbericht naar aanleiding van de voorjaarsnota.

Koopkrachtverbetering

Het kabinet wil twee miljard uittrekken voor koopkrachtverbetering en armoedebestrijding. Waarschijnlijk worden onder andere toeslagen, zoals het kindgebonden budget, verhoogd. Om dit geld beschikbaar te maken, wil het kabinet onder andere de accijnzen op alcohol en sigaretten verhogen. 

Inkomstenbelasting en arbeidskorting 

Over een wijziging van het tarief is niets bekend. Wel zal de tweede schijf iets minder ver opschuiven. Hierdoor betaal je sneller het hoogste tarief aan inkomstenbelasting. Uit de media blijkt ook dat de arbeidskorting zal worden verhoogd. Deze korting wordt berekend op basis van een formule met een aantal variabelen. Wie gaat profiteren van deze aanpassing is daarom nog niet bekend. Ook zal de betalingskorting bij de voorlopige aanslag (va) van de inkomstenbelasting word afgeschaft.

Box 2: een extra schijf erbij

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heb je maken met de heffing van vennootschapsbelasting over de winsten in je bv-structuur. Over de resterende winst moet je in box 2 inkomstenbelasting betalen op het moment dat je bv dividend uitkeert naar privé. Over wijziging van het vennootschapsbelastingtarief is niets bekend, wel zullen de tarieven in box 2 wijzigen. Het huidige tarief in box 2 bedraagt 26,9 procent. Per 2024 krijgt box 2 twee schijven. De eerste schijf belast inkomsten tot 67.000 euro tegen een tarief van 24,5 procent en daarboven geldt een tarief van 31 procent. Dit tariefsopstapje kan elk jaar per fiscale partner, dus twee keer, worden benut.

Box 3 

Het stelsel dat per 1 januari van dit jaar is ingevoerd zal nog niet per 1 januari 2024 ingrijpend worden gewijzigd. Naar verwachting komt er pas na 1 januari 2027 een echt nieuw systeem. Wel worden een aantal zaken verduidelijkt. Zo zal waarschijnlijk het aandeel in een VVE of een bedrag op de derdenrekening bij de notaris onder het spaargeld (laag belast) vallen in plaats van overig vermogen (hoog belast). Ook verdwijnen de vorderingen en schulden tussen partners en/of met minderjarige kinderen uit box 3.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Op onze website is in diverse artikelen aandacht besteed aan de mogelijke wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling schenk- erfbelasting en de doorschuivingsregelingen voor aanmerkelijk belang. Niet alle wijzingen zullen volgend jaar al ingaan. Naar verwachting zal wel al met ingang van 1 januari 2024 een vastgoedonderneming niet meer in aanmerking komen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Daarnaast zijn de volgende versoberingen aangekondigd:

  1. Verlagen vrijstellingspercentage BOR naar 70 procent boven 1,5 mln. euro ondernemingsvermogen
  2. Afschaffen van de 5 procent doelmatigheidsmarge in de BOR en doorschuivingsregeling(DSR). Deze doelmatigheidsmarge houdt in dat bij bv’s beleggingsvermogen tot 5 procent van het ondernemingsvermogen wordt aangemerkt als ondernemingsvermogen.
  3. Bedrijfsmiddelen die gemengd worden gebruikt, kwalificeren slechts voor de BOR en de DSR voor zover ze daadwerkelijk binnen de onderneming worden gebruikt.
  4. Toegang tot de BOR/DSR beperken tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5 procent (met uitzondering van preferente aandelen die in het kader van bedrijfsopvolging zijn uitgegeven en met behoud van de huidige verwateringsregeling).
  5. Aanpak constructies BOR (dubbel-BOR en rollatorinvesteringen). Oneigenlijk gebruik van de BOR wordt aangepakt, bijvoorbeeld bij personen (op hoge leeftijd) die hun grote vermogen omzetten in ondernemingsvermogen terwijl er geen reële bedrijfsoverdracht is. Er komt mogelijk een langere bezits- en voortzettingstermijn vanaf hoge leeftijd en een antimisbruikbepaling.

Naast deze versoberingen zal mogelijk voor specifieke situaties de bezits- en voortzettingseis juist worden versoepeld. Dit gaat over de voorwaarde hoe lang je een onderneming (of aandelen in een bv-structuur met daarin een onderneming) moet bezitten of voorzetten om in aanmerking te komen voor de BOR.

Energiebelasting

Voor huishoudens worden de tarieven tot een bepaald gasverbruik verlaagd. Daarboven worden ze verhoogd. Daarnaast komt er een apart tarief voor waterstof. Tot slot worden er maatregelen getroffen om de degressiviteit bij aardgas aan te passen en worden de tarieven elektriciteit in de hogere verbruiksschijven verlaagd. Daarnaast verwachten we dat het verlaagd tarief voor de glastuinbouw vervalt en dat de vrijstelling in de energiebelasting voor elektriciteitsproductie wordt beperkt.

Afsluitend 

Hierboven is een samenvatting van enkele de mogelijke plannen opgenomen. Op dit moment weten we niet meer dan wat in de media is verschenen. Pas op Prinsjesdag weten wij hoe de voorstellen er echt uit komen te zien. Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. 

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick