Banner

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn: verplicht rustgewas, inzaai vanggewassen en brede bufferstroken

5 oktober 2021 | Door:  Jeroen van den Hengel

Een landelijke verplichting om per 2023 iedere vier jaar een rustgewas te telen (vanaf 2027: iedere drie jaar); Een verplichte inzaai van vanggewassen in zand- en lössgebieden op 60% van het areaal (vanaf 2027: op alle percelen); En twee meter brede bufferstroken, die niet meetellen voor de mestplaatsingsruimte. Dat zijn enkele nieuwe maatregelen volgens het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Alle lidstaten van de Europese Unie maken elke vier jaar een dergelijk Actieprogramma. Hierin staan maatregelen voor de periode 2022-2025 die ervoor moeten zorgen dat de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit in Nederland verder verbetert. Het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is een mix van verplichten en faciliteren, met landelijk geldende èn gebiedsspecifieke maatregelen.

Duurzame bouwplannen

Onder duurzame bouwplannen wordt een bouwplan verstaan waarbij verplicht blijvend grasland, rustgewassen in rotatie en vanggewassen worden ingezet. Daarbij komt een duidelijk groeipad tussen 2023 en 2027. Landelijk zal gaan gelden dat vanaf 2023 iedere vier jaar en per 2027 iedere drie jaar een rustgewas geteeld moet worden. Ook komen er regels voor het areaal rustgewas op een graasdierbedrijf. Aanvullend wordt in regio’s met zand- en lössbodems de inzaai van vanggewassen op uiterlijk 1 oktober na het hoofdgewas verplicht.

Gebiedsspecifieke aanpak

In gebieden waar de waterkwaliteit achter blijft, komt er een gebiedsgerichte aanpak. Deze aanpak is vooral gericht op het stimuleren van bewustwording bij agrarische ondernemers, en op effectief bewezen maatregelen in de bedrijfsvoering. 

Overige verplichtende maatregelen

Per 1 januari 2023 worden bredere integrale bufferstroken verplicht gesteld. Bij ecologisch kwetsbare waterlopen zullen 5 meter brede teeltvrije zones worden toegepast, en 2 meter brede bufferstroken bij overige waterlopen. Daarnaast vindt aanpassing van de stikstofgebruiksnormen plaats, en wordt het toepassen van strorijke stalmest en organisch stofrijke meststoffen verruimd.

Reageren? Uiterlijk 18 oktober!

Het ontwerp Actieprogramma ligt ter inzage voor consultatie. Dat betekent dat je tot en met maandag 18 oktober een inhoudelijke reactie kunt insturen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld per e-mail planMER7eAP@minlnv.nl. De ingediende reacties kunnen helpen om de definitieve versie van het 7e Actieprogramma te verbeteren, bijvoorbeeld reacties over de praktische uitvoerbaarheid en over de impact op individueel bedrijfsniveau. Het definitieve Actieprogramma moet uiterlijk 31 december 2021 ingediend zijn bij de Europese Commissie.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen