Banner

5 tips voor een goede liquiditeitsbegroting

12 oktober 2020 | Door:  Frank van Ee

Een goede liquiditeitsbegroting is in deze roerige tijd voor iedere ondernemer van essentieel belang. Het is belangrijk om inzicht te krijgen en te houden in de fluctuaties van je werkkapitaal en bij het aanvragen van eventuele externe financiering van een liquiditeitstekort. Wacht daarmee niet tot er een liquiditeitstekort is ontstaan maar begin direct. Deze vijf tips helpen je bij het maken van een goede liquiditeitsbegroting.

 1. Maak een begroting per week voor de komende dertien weken
  Een begroting per week geeft je goed inzicht. Een periode van dertien weken vooruit is in deze hectische periode voldoende. Werk je begroting per week bij voor een nieuwe periode van dertien weken. Verwerk plotselinge onverwachte gebeurtenissen direct in het model om het effect daarvan te kunnen zien.
   
 2. Specificeer de inkomende en uitgaande kasstromen zo goed mogelijk
  Grofweg kun je daarbij uitgaan van de volgende indeling: inkomsten vanuit verkopen of geleverde diensten, uitgaven door inkopen, uitgaven aan leveranciers, uitgaven aan bedrijfskosten, uitgaven aan salarissen (denk aan vakantiegeld), uitgaven met betrekking tot financieringen (rente en aflossingen) en eventuele investeringen. Vergeet tot slot de uitgaven en inkomsten uit hoofde van btw en vennootschapsbelasting niet. 
   
 3. Maak een begroting op basis van de ‘directe methode’
  Inkomsten en uitgaven neem je direct op in de liquiditeitsbegroting. Dus niet afleiden uit de balans maar ga uit van de werkelijke inkomsten en uitgaven. Dat voorkomt onnodige fouten en mogelijke afwijkingen zoveel mogelijk. Bovendien kun je makkelijker wijzigingen aanbrengen in je begroting. 
   
 4. Bepaal de eindstand van de liquide middelen per week
  Door de eindstand per week te vergelijken met de stand van de rekening en/of de kredietlimiet kan tijdig worden vastgesteld of en wanneer er een dreigend tekort ontstaat. Ook wordt daardoor inzichtelijk welke extra kredietruimte eventueel nodig is om het tekort te kunnen financieren. Wellicht biedt het verlagenof opschorten van aflossingen voldoende extra ruimte?
   
 5. Reken verschillende scenario’s door en wees daarbij conservatief
  Door verschillende scenario’s door te rekenen krijg je zicht op de belangrijkste inkomende en uitgaande geldstromen. Het helpt je ook bij het bepalen van de juiste maatregelen. Wees conservatief in je begroting zodat er ruimte blijft voor het opvangen van tegenvallers. Reken bijvoorbeeld eens een scenario door waarbij een deel van de omzet wegvalt terwijl de kosten doorlopen. Tot welk niveau blijft er voldoende liquiditeit beschikbaar?

Met een goede liquiditeitsbegroting signaleer je tijdig wanneer een tekort aan liquiditeit dreigt te ontstaan en wanneer je je rekeningen niet meer kunt betalen. Het model kan een hulpmiddel zijn om eventuele tekorten intern op te lossen of zo nodig externe maatregelen te nemen. Daarnaast is een liquiditeitsbegroting essentieel voor het aanvragen van extra kredietruimte bij een bank of andere kredietverschaffer. Download het Alfa mkb Liquiditeitsmodel hier:

Download het mkb liquiditeitsmodel

Voor hulp bij het maken van een goede liquiditeitsbegroting kun je contact opnemen met de specialisten van Alfa Consultants. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 2533300 of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl. Je kunt hiervoor ook contact opnemen met je lokale Alfa-adviseur.